Grupy i rodzaje wytworów papierniczych

Grupy i rodzaje wytworów papierniczych.

Podział wytworów papierniczych na grupy wynika głównie z podstawowych różnic w procesach technologicznych produkcji każdej z nich, zasadniczych cech użytkowych wytworu i jego gramatury. Z podziałem na grupy jest związane także ogólne przeznaczenie użytkowe danego wytworu.

Klasyfikację wytworów papierniczych według grup i rodzajów można znaleźć w normach, SWW, a także w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Według PN-87/P-50007 rozróżnia się 9 podstawowych grup użytkowych papieru oraz 3 grupy użytkowe tektury.

Grupy użytkowe papieru to: papiery drukowe, papiery do pisania i kreślarsko-rysunkowe, papiery pakowe do wyrobu opakowań i tektury falistej, papiery chłonne i filtracyjne, papiery higieniczne, papiery przemysłowo-techniczne, papiery elektrotechniczne, papiery podłożowe oraz papiery do różnych celów.

Grupy użytkowe tektury to: tektury do wyrobu opakowań i tektury falistej, tektury introligatorskie oraz tektury przemysłowe i techniczne.

Klasyfikacja według grup nie jest w pełni jednoznaczna, ze względu na różne zastosowania wytworów papierniczych. W związku z tym, mogą występować w praktyce różnice w grupowaniu poszczególnych rodzajów wytworów oraz w liczbie grup użytkowych. W nowych wersjach klasyfikacji rozróżnia się ponadto jedynie dwie podstawowe kategorie wytworów papierniczych, tzn. papier i tekturę, podczas gdy w wersjach starszych uwzględniano w określeniach grup również „karton”, np. papier i karton rysunkowy oraz kreślarski, papier i karton pakowy.

Rodzaj wytworu określa jego przeznaczenie użytkowe. Niżej zaprezentowano wybrane rodzaje wytworów papierniczych w poszczególnych grupach, wraz z ich krótką charakterystyką.

Gatunek wytworu papierniczego

Gatunek wytworu papierniczego wyraża jego jakość. Określany jest na podstawie porównania podstawowych właściwości wytworu papierniczego z wymaganiami zawartymi w normach oraz innych wzorcach fabrycznych lub wzorcach uzgodnionych z odbiorcą. Gatunek można także określać na podstawie rodzaju i ilości występujących w wytworze dopuszczalnych wad, stosownie do przyjętych ustaleń. Wykaz i opis wad wytworów papierniczych można znaleźć w odpowiednich normach. Wady wytworów papierniczych dzieli się zwykle na 3 grupy: wady tworzywa wytworu, wady kształtu oraz wady różne (pozostałe).

Ze względu na stopień spełnienia wymagań lub liczbę wad dopuszczalnych rozróżnia się 2 gatunki wytworów papierniczych: gatunek pierwszy (1) i gatunek drugi (2).

Barwa wytworu papierniczego

Barwę wytworów papierniczych klasyfikuje się według 14 kategorii: biała (b), kremowa (kr), żółta (ż), pomarańczowa (pom), różowa (róż), czerwona (czw), zielona (ziel), seledynowa (sel), brązowa (br), szara (sz), niebieska (nbs), fioletowa (0, czarna (czar), naturalna (n). Intensywność zabarwienia wytworów papierniczych może występować w dwóch odcieniach: jasna (j) i ciemna (c).

Przetwory papiernicze

Przetwory papiernicze (papierowe) powstają w wyniku przetworzenia wytworów papierowych na wyroby o konkretnym zastosowaniu. Przetwory papiernicze można podzielić na:

— artykuły papiernicze szkolne,

— artykuły papiernicze biurowe,

— papiery i tektury uszlachetnione,

— opakowania z papieru, tektury i ścieru,

— przetwory papiernicze do celów przemysłowych,

— galanteria papiernicza i inne przetwory papiernicze.