Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) – polskie stowarzyszenie profesjonalne badaczy psychologii. Założone w 1907 w Warszawie. Jego pierwszym przewodniczącym był Edward Abramowski.

Wczesna historia PTP jest powiązana z historią Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – założone 12 lutego 1904 we Lwowie towarzystwo naukowe, którego statutowym zadaniem jest uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych, w szczególności ontologii, teorii poznania, logiki, metodologii, etyki, historii filozofii wraz z historią myśli społecznej.

Jak zostać członkiem PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne?
Członkiem zwyczajnym PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne) może zostać tylko osoba, która ukończyła studia psychologiczne na poziomie magisterskim. Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

Co daje członkostwo w PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne?

 • dostęp do stanu składek,
 • możliwość opłacenia składek za pomocą e-płatności (w tym kart płatniczych),
 • pobranie zaświadczenia o członkostwie,
 • dostęp do dedykowanych treści, m.in. rekomendacje PTP, czasopisma: Psychiatria Polska, Psychoterapia, Archives of Psychiatry and Psychotherapy,
 • elektroniczna deklaracja dla kandydatów na członkowów,
 • jako członek wprowadzający – potwierdzanie kandydatur na członków,
 • w planach: szkolenia wyłącznie dla członków, zniżki na udział w konferencjach, zakupy w wydawnictwach.

Korzyści dla członka w PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne :

 • Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
 • Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
 • Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów.
  – licencja psychoterapeutyczna
  – licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
  – rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
  – rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
  – i inne (w przygotowaniu)
 • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo – Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny.
 • Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa.

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. – największy wydawca testów psychologicznych w Polsce, działający z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracownia Testów Psychologicznych publikuje narzędzia polskich i zagranicznych autorów, a także książki dotyczące diagnozy i innych praktycznych zastosowań psychologii w obszarach edukacji, zdrowia oraz pracy i organizacji.

W roku 2006 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mającego od listopada 2005 roku status organizacji pożytku publicznego, podjął decyzję o przekształceniu Pracowni Testów Psychologicznych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Spółka o nazwie „Pracownia Testów Psychologicznych” sp. z o.o. została zarejestrowana we wrześniu 2006. Przejęła ona działalność merytoryczną, wydawniczą i popularyzatorską, a także majątek poprzedniczki. W nowej firmie znaleźli się też wszyscy dotychczasowi pracownicy poprzedniej placówki. Prezesem Spółki została dr Aleksandra Jaworowska. Od 2008 roku spółce przywrócono poprzednią nazwę – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o. – i pod tą nazwą funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego.

Obecnie Pracownia zatrudnia 20 osób, które prowadzą działalność badawczą, wydawniczą, szkoleniową oraz handlową. W księgarni Symptomy odbywa się sprzedaż stacjonarna oraz wysyłkowa testów i książek psychologicznych. Aktualnie katalog Pracowni obejmuje już ponad 150 metod już wydanych oraz kilkanaście nowych testów w zapowiedziach. Oferta księgarni Symptomy to także ponad 20 tys. tytułów książek dla psychologów, pedagogów, specjalistów ds zarządzania oraz książek dla dzieci.

Dział Merytoryczny Pracowni Testów prowadzi prace naukowo – badawcze związane z adaptacją, normalizacją i tworzeniem nowych testów oraz działalność szkoleniową w zakresie stosowania testów psychologicznych. Pracownia współpracuje z zagranicznymi partnerami – największymi wydawcami testów psychologicznych na świecie. Najważniejsi z nich to: Pearson Assessment, Psychological Assessment Resources (PAR), Stoelting, Hogrefe, Mind Garden, Inc. (MGI), Consulting Psychologists Press (CPP), Minnesota University Press i Harvard University Press. Przedstawiciele Działu Merytorycznego biorą aktywny udział w międzynarodowych konferencjach i grupach roboczych międzynarodowych organizacji, stawiających sobie podobne cele, takich jak m.in. EFPA (European Fedaration of Psychologists’ Assocciation).

W ciągu 20 lat swojego istnienia Pracownia Testów Psychologicznych wydała wiele narzędzi diagnostycznych, będących zarówno polskimi adaptacjami narzędzi zagranicznych, jak i własnego autorstwa. Do najważniejszych należą:

 • WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, z podziałem na inteligencję werbalną i niewerbalną – najpopularniejsza rodzina testów określających iloraz inteligencji;
 • WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, z podziałem na inteligencję werbalną i niewerbalną – najpopularniejsza rodzina testów określających iloraz inteligencji;
 • DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa – służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka;
 • BENTON – Test Pamięci Wzrokowej Bentona – służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.
 • TMS-K – Test matryc Ravena – służy do pomiaru poziomu inteligencji płynnej;
 • NEO-FFI – Inwentarz Osobowości Costy i McCrae– służy do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki;
 • NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości – służy do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech Wielkiej Piątki;
 • LEITER – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – niewerbalny test inteligencji;
 • WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji – pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy;
 • FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania Jana Strelaua – polski kwestionariusz cech osobowości, służący do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania;
 • CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – służy do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem;
 • APIS-P(R) – Bateria Testów – wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej;
 • KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych – służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych;
 • EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka – służy do badania podstawowych – w teorii Eysencka, wymiarów osobowości;
 • STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku – jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości;
 • MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2) – najpopularniejszy na świecie kwestionariusz szeroko stosowany w diagnozie klinicznej, przeznaczony do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych;