Skróty klawiszowe

SKRÓTY KLAWIATUROWE W WORDZIE

Strzałka W prawo kursor tekstowy przestawiany jest o jedną literę w prawo
Strzałka W lewo kursor tekstowy przestawiany jest o jedną literę w lewo
Strzałka Do góry kursor tekstowy przestawiany jest o jeden wiersz do góry
Strzałka Do dołu kursor tekstowy przestawiany jest o jeden wiersz w dół
HOME kursor tekstowy ustawiany jest na początku bieżącego wiersza
END kursor tekstowy ustawiany jest na końcu bieżącego wiersza
CTRL+Strzałka W prawo kursor tekstowy przestawiany jest o jeden wyraz w prawo
CTRL+Strzałka W lewo kursor tekstowy przestawiany jest o jeden wyraz w lewo
CTRL+Strzałka Do góry kursor tekstowy ustawiany jest na początku bieżącego akapitu lub na początku poprzedniego akapitu
CTRL+Strzałka Do dołu kursor tekstowy ustawiany jest na początku następnego akapitu
CTRL+HOME kursor tekstowy ustawiany jest na początku tekstu
CTRL+END kursor tekstowy ustawiany jest na końcu tekstu
CTRL+PageUp kursor tekstowy ustawiany jest na początku poprzednie strony
CTRL+PageDown kursor tekstowy ustawiany jest na początku następnej strony

Powyższe klawisze i kombinacje klawiszy w połączeniu z klawiszem SHIFT zaznaczają tekst od miejsca ustawienia kursora tekstowego do miejsca, w które kierują kursor tekstowy.

CTRL+Z cofa ostatnią operację
CTRL+Y cofa działanie CTRL+Z
CTRL+X wytnij – wycina do pamięci zaznaczony fragment
CTRL+C kopiuj – kopiuje do pamięci zaznaczony fragment
CTRL+V wklej – wkleja z pamięci w miejsce ustawienia kursora tekstowego
CTRL+S zapisz – zapisuje plik na dysk lub zapisuje zmiany w już istniejącym pliku
CTRL+A zaznacza wszystko
CTRL+J justuj – wyrównuje wiersze w akapicie względem lewego i prawego marginesu
CTRL+L do lewej – wyrównuje wiersze w akapicie do lewego marginesu
CTRL+E wyśrodkuj
CTRL+R do prawej – wyrównuje wiersze w akapicie do prawego marginesu
CTRL+B pogrubia czcionkę w zaznaczonym fragmencie
CTRL+U podkreśla tekst w zaznaczonym fragmencie
CTRL+I kursywa – pochyla litery w zaznaczonym fragmencie
CTRL+N otwiera nowy dokument
CTRL+O otwiera dokument istniejący na dysku
CTRL+P drukuje bieżący dokument
CTRL+M zwiększa wcięcie z lewej (zwiększa odstęp od lewego marginesu)
CTRL+– wymuszony podział wyrazu na sylaby w miejscu ustawienia kursora tekstowego
CTRL+1 wstawia pojedynczy odstęp między wierszami
CTRL+2 wstawia podwójny odstęp między wierszami
CTRL+5 wstawia półtora odstępu między wierszami
-num znak „-” z klawiatury numerycznej
CTRL+ –num wstawia średni myślnik ( – )
prawy ALT+ –num wstawia długi myślnik (—)
prawy ALT+1 wstawia styl Nagłówek 1 (np. tytuł rozdziału)
prawy ALT+2 wstawia styl Nagłówek 2 (np. tytuł podrozdziału)
prawy ALT+3 wstawia styl Nagłówek 3 (np. tytuł punktu w podrozdziale)
CTRL+ENTER wstawia tzw. twardy koniec strony, po którym zawsze piszemy od nowej strony
SHIFT+ENTER wstawia tzw. miękki koniec wiersza, po którym zawsze piszemy od nowej linii, ale ciągle w tym samym akapicie
CTRL+SHIFT+Spacja wstawia tzw. spację nierozdzielną