Wykończenie zewnętrzne

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Praca powinna zawierać:

  1. Kartę tytułową z nadrukiem, na przykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem… oraz miejsce i rok wydania;
  2. spis rzeczy (na początku pracy);
  3. spis tabel (na końcu pracy);
  4. zestawienie wykorzystanej literatury (na końcu pracy).

Maszynopis powinien być pisany jednostronnie, na papierze formatu A-4, z odstępem półtora wiersza, tak aby na stronie znajdowało się 28 do 30 wierszy po około 60 znaków (łącznie z odstępami) w wierszu. Należy zachować marginesy: górny około 25 mm, dolny około 20 mm i lewy około 35-40 mm. Każdy rozdział należy zaczynać od nowej strony, jednocześnie obniżając kolumnę o ok. 4 cm, licząc od górnego marginesu – często jednak odstęp ten jest pomijany w wymaganiach. Tytuły należy uwydatniać graficznie. Przy składzie komputerowym zaleca się składanie tekstu na szerokość 16 cm oraz czcionkę o rozmiarze 12-14, z interlinią półtora wiersza.

Praca powinna być złożona promotorowi do akceptacji w dwóch oprawionych egzemplarzach. Po przyjęciu pracy piszący składa przed komisją egzamin dyplomowy. Na egzaminie piszący powinien wykazać się znajomością problematyki naukowej z tematu pracy dyplomowej.