Wyroby papiernicze a środowisko naturalne

Wyroby papiernicze a środowisko naturalne.

Zaletą drewna, w porównaniu z innymi surowcami, jest możliwość jego odnawiania. Jednak masa przyrostu nie jest zbyt znaczna. Problemem jest więc utrzymanie drzewostanów na nie zmienionym poziomie, przy wykorzystaniu drewna do celów przemysłowych. Innym problemem jest zużycie surowców do produkcji wytworów papierniczych. Oprócz drewna, do produkcji zużywa się duże ilości wody (od ok. 17 m3/tonę papieru do ok. 100 m3/tonę). Obecnie zużycie to ogranicza się przez wprowadzenie zamkniętych obiegów wody. Zagrożeniem dla środowiska mogą być dodatki stosowane przy produkcji (wypełniacze, środki zaklejające, farby itp.), przy czym szczególnie groźne jest użycie związków chloru, wykorzystywanych do bielenia masy celulozowej. Produkcja wytworów papierniczych pochłania również znaczne ilości energii, co należy łączyć także z transportem drewna. Stanowi to obciążenie środowiska naturalnego, stwarzające zagrożenie. Mimo to poziom zagrożenia, wynikający z produkcji, eksploatacji i odpadów poeksploatacyjnych wytworów i przetworów papierniczych jest stosunkowo niewielki. Odpady poeksploatacyjne łatwo ulegają rozkładowi i łatwo je spalać.

Papier i tektura są materiałami podatnymi do ponownego przetwórstwa (recyklingu). Wykorzystanie makulatury prowadzi do znacznych oszczędności, zwłaszcza na etapie produkcji masy papierniczej. Pozwala to na oszczędność wody i energii oraz zmniejsza zanieczyszczenia. Przemysłowe przetwórstwo makulatury obniża ilość i masę odpadów na wysypiskach oraz przeznaczonych do spalenia. W celu wzrostu wykorzystania makulatury jako surowca wtórnego, w wielu państwach prowadzi się politykę zachęcającą do selekcji odpadów poeksploatacyjnych, przetwórstwa makulatury i promocji wyrobów wykonanych z makulatury. W tym celu na wyrobach papierniczych, nadających się do recyklingu lub wykonanych z makulatury umieszcza się odpowiednie znaki (rysunek).

Rysunek. Znaki stosowane na wyrobach papierowych i tekturowych: a) wyprodukowanych z udziałem makulatury, b) nadających się do recyklingu.

Odrębnym problemem ekologicznym jest bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Przyczyną zagrożenia mogą być wyroby papiernicze wykorzystywane w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub wyroby, które mogą wchodzić bezpośrednio w kontakt z organizmem ludzkim. Źródłem zagrożenia mogą być toksyczne związki w wytworach papierniczych, pochodzące z farb i stosowanych dodatków oraz ich migracja do żywności lub bezpośrednio do organizmu ludzkiego. Wyroby takie, zgodnie z polskimi przepisami, podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B” oraz oznaczenia tym znakiem. Do wyrobów papierniczych objętych tym obowiązkiem zalicza się: pudła i pudełka (kartonaże) z tektury falistej do pakowania produktów spożywczych, torby papierowe do pakowania sypkich produktów spożywczych, zeszyty z okładkami kolorowymi i plastykowymi oraz zeszyty papierów kolorowych.